Condicions Generals

Condicions Generals

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web https://www.panteagroup.es i en les App’s, del qual és titular RELENI 2017 SL (d’ara endavant, GRUPO PANTEA).

L’adquisició de qualssevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

1. IDENTIFICACIÓ

GRUPO PANTEA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: RELENI 2017 SL
  • La seva denominació comercial és: PANTEA GROUP
  • El seu CIF és: B67001834
  • El seu domicili social està en: RAMON TURRO Nº 186 – 08005 – BARCELONA
  • Registre Mercantil de BARCELONA T 45910, F 1, S 8, H B 502734.

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i GRUPO PANTEA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

GRUPO PANTEA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, GRUPO PANTEA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, GRUPO PANTEA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Una vegada dins d’https://www.panteagroup.es, i per a accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en https://www.panteagroup.es.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

PANTEA GROUP pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través d’https://www.panteagroup.es. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client, a través del mitjà proporcionat pel client al més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, PANTEA GROUP podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Sí, mitjançant transferència

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en https://www.panteagroup.es o en l’App, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més, caldrà que el client es registri en https://www.panteagroup.es o en l’App a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a GRUPO PANTEA la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de GRUPO PANTEA.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

1. Registrés com a usuari en la web.

2. L’única forma de pagament serà amb Targeta de crèdit o dèbit.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per GRUPO PANTEA per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: panteagroup@panteagroup.com per a rebre la factura en paper.

6. ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen en https://www.panteagroup.es vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen en https://www.panteagroup.es.

  • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
  • El tipus d’IVA és del 10%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT

Comptem amb el certificat de seguretat SSL.

Moneda de transacció: Euros €

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

• Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.

• Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

• Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.

• Subministrament de béns que després del seu lliurament s’hagin barrejat amb uns altres.

• Subministrament de productes peribles.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a PANTEA GROUP sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, PANTEA GROUP procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de panteagroup@panteagroup.com.

PANTEA GROUP comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

L’empresari suportarà els costos de devolució dels béns.

10. GARANTIA

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent a la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

En els productes de naturalesa duradora, el consumidor tindrà dret a un adequat servei tècnic i a l’existència de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la data en què el producte deixi de fabricar-se, sense que pugui incrementar-se el preu dels recanvis en aplicar-los en les reparacions.

Per a conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

• Amb el servei d’Atenció al client de PANTEA GROUP en el número de telèfon 933091291

GRUPO PANTEA podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

11. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant GRUPO PANTEA el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 933091291, bé a través de l’adreça de correu electrònic panteagroup@panteagroup.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.